GIBRALTAR TRAŽI POSEBAN STATUS: Talas secesionizma u Evropi se razbuktava

Kako ne bi postao „žrtveni jarac” razvoda Londona i Brisela, Gibraltar traži da iz budućeg sporazuma primeni samo ono što im odgovara.

Gibraltar, prekomorska sporna teritorija (Photo:Pixabay)

Ni­je breg­zit „une­sre­ćio” sa­mo Se­ver­nu Ir­sku, ko­ja će ipak bi­ti „re­gu­la­tor­no uskla­đe­na” sa Evrop­skom uni­jom, kao i Škot­sku, ko­ja tra­ži bar isti ta­kav tret­man ako ne iz­dej­stvu­je ne­za­vi­snost od Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. I Gi­bral­tar pa­ti, po­go­to­vu što, pod­se­ća­ju, ge­o­graf­ski i ni­su deo Ostr­va. Ova pre­ko­mor­ska bri­tan­ska te­ri­to­ri­ja sme­šte­na na ju­gu Špa­ni­je sa 96 od­sto gla­so­va je na re­fe­ren­du­mu po­dr­ža­la osta­nak u Evrop­skoj uni­ji. Sto­ga sma­tra­ju da im pri­pa­da pra­vo da iza­be­ru i pri­me­ne sa­mo ele­men­te bu­du­ćeg spo­ra­zu­ma Lon­do­na i Bri­se­la ko­ji im od­go­va­ra­ju, ka­kav god da bu­de, i ta­ko iz­beg­nu de­lo­ve za ko­je pro­ce­ne da će im na­ško­di­ti.

Fa­bi­jan Pi­kar­do, šef upra­ve Gi­bral­ta­ra, re­kao je „In­di­pen­den­tu” da im za ta­kvo što ze­le­no sve­tlo da­ju nji­ho­vi za­ko­ni i da je, s ob­zi­rom na pri­li­ke ko­je su ih za­de­si­le bez pri­stan­ka – ja­sno da „ima­ju pra­vo na ve­to nad breg­zi­tom”.

Izvor: Politika

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite